is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas

Šventasis Raštas

Pranašas Izaijas skelbė: Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžiais (Iz 40, 8).

Siūloma nagrinėti Šventąjį Raštą kaip visumą, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos įvykius ir veikėjų poelgius. Šventojo Rašto pažinimas – unikali galimybė klausti ir ieškoti Biblijoje atsakymų į žmogaus gyvenimo klausimus, klausytis Dievo ir žmogaus dialogo Senajame Testamente, apmąstyti savo santykį su Jėzumi Kristumi stebint Jo vaikščiotas Pažadėtosios žemės apylinkes. Šventasis Raštas keičia skaitančiojo žmogaus asmenybę, jis teikia džiaugsmą. Tai liudija ir Senojo Testamento psalmininkas: Tedžiūgauja Viešpaties ieškančiųjų širdis (Ps 105, 3), ir Naujojo Testamento apaštalas Paulius: Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4,4)


Temos:

Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Biblija prikelia žmogų naujam, dvasiniam gyvenimui. Biblijos žodinė ir dvasinė prasmės skleidžiasi pamažu, taigi į jas gilintis gali visą savo amžių. Pagrindinė Naujojo testamento žinia – Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas, tikintiesiems dovanojantis amžinojo gyvenimo galimybę. Evangelijose gausu įkvepiančių istorijų apie Jėzaus asmenį ir mokymą. Apaštalų darbai leidžia prisilieti prie krikšioniškosios Bažnyčios gimimo ištakų.

Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas

Senąjį testamentą šventa knyga laiko net keturios religinės konfesijos – judėjai, katalikai, protestantai, ortodoksai. Šventajame Rašte besiskleidžianti dramatiška, nuostabi, nuolat atnaujinama Dievo ir žmogaus sandoros istorija buvo ir tebėra milijonų žmonių įkvėpimo šaltinis. Gilinantis į Senojo testamento dvasines ir istorines kūrimo aplinkybes veriasi nauji tikėjimo horizontai.

Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas

Norint geriau suprasti Biblijoje minimų įvykių prasmę, verta atidžiau patyrinėti Artimųjų Rytų gamtą ir kultūrą. Kas paskatino Abraomą ir jo palikuonis tapti klajokliais? Kokios dovanos ir kokie išbandymai lydėjo Mozę ir izraelitus, 40 metų klaidžiojusius dykumoje? Kuo tautą į Pažadėtąją žemę atvedęs tikėjimas skyrėsi nuo tikėjimų gamtos jėgomis?

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Jau žinai, kad Biblija gali būti suprantama įvairiai: kaip istorinių įvykių aprašymas, kaip dvasinių tiesų ir prasmių šaltinis. Pasiekę Pažadėtąją Žemę, Kanaaną, izraelitai čia įkūrė Jungtinę Izraelio Karalystę, kurią vadino Dievo Karalyste. Naują šios sąvokos prasmę atskleidžia Evangelijos ir Apreiškimo Jonui knyga: Pažado Žemės neberiboja geografija ir laikas – Dievo Karalystė, arba Dangiškoji Jeruzalė, yra amžinybėje.