is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas

Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas

Senąjį testamentą šventa knyga laiko net keturios religinės konfesijos – judėjai, katalikai, protestantai, ortodoksai. Šventajame Rašte besiskleidžianti dramatiška, nuostabi, nuolat atnaujinama Dievo ir žmogaus sandoros istorija buvo ir tebėra milijonų žmonių įkvėpimo šaltinis. Gilinantis į Senojo testamento dvasines ir istorines kūrimo aplinkybes veriasi nauji tikėjimo horizontai.

Mokymosi objektai:

221-573a5d780ba41939939a47d7179d9dda.jpg
Biblija – gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas. Demonstracinis objektas

Mokymosi objektas skatina žvelgti į Bibliją kaip Dievo ir išrinktosios tautos istoriją, kaip Knygą, kurios dviguba autorystė ir ilgas užrašymo laikotarpis, kurioje išreiškiamas gyvas Dievo pojūtis, slypi kilnūs pamokymai apie Dievą, išganinga žmogaus gyvenimo išmintis, glūdi mūsų išganymo slėpinys, Knygą, skirtą visam Atpirkėjo Kristaus ir Mesijo karalystės atėjimui parengti, pranašiškai jam paskelbti.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006698
Ką reiškia gyventi pagal didijį Dievo meilės įsakymą?. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Gyvenimo atvejų pavyzdžių kūrimas. Remiantis Šventojo Rašto ištraukomis aprašyti tris gyvenimo atvejus, kurie būtų konkretūs ir pamokomi Dievo Žodžio pritaikymo gyvenime pavyzdžiai.

2 užduotis. Dialogas „Ką reiškia gyventi pagal didijį Dievo meilės įsakymą?“ Apibrėžties kūrimas: „Gyventi Dievo meile, tai...“

3 užduotis. Sukurti e „Kodėl nei žmogaus laisvei, nei žmogaus protui neprieštarauja pasitikėjimas Dievu ir pritarimas Jo apreikštoms tiesoms?“

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006535
Egzistencinių klausimų kėlimas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Dekalogo nauda žmogui ir visuomenei.

2 užduotis (vidutiniška). Teologinių, egzistencinių, moralinių klausimų nagrinėjimas remiantis straipsniu ir Šventuoju Raštu.

3 užduotis (sunki). Egzistencinių klausimų kėlimas. Palyginimas.


Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
Šventojo Rašto aiškinimas. Papildomi skaitiniai

12. Dievas Šventajame Rašte kalbėjo žmogišku būdu per žmones. Todėl Šventojo Rašto aiškintojas, norėdamas įžvelgti, ką Jis nori mums pasakyti, privalo atidžiai ištirti, ką hagiografai iš tikrųjų turėjo omenyje ir ką Dievas norėjo jų žodžiais išreikšti.

Hagiografų minčiai suprasti, be kitų dalykų, reikia atsižvelgti ir į „literatūrinius žanrus“. Juk tiesą vis kitaip pateikia ir skirtingu būdu išreiškia ir įvairiopas istorinis tekstas, ir pranašystė, ir poezija, ir dar kitoks raiškos būdas. Todėl reikia...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006064
Kannano geografija. Papildomi skaitiniai

Kannano geografija. Istorija turi dvi akis: įvykių vietą – geografiją ir įvykių datą – chronologiją. Svarbu turėti prieš akis Kanaano krašto, arba Palestinos, geografinį veidą. Įspūdingiausios yra vidurio aukštumos – kalnai – tarp gilaus Jordano upės plyšio ir smėlėto Viduržemio pajūrio. Žemėlapyje aukštumos atrodo lyg Palestinos stuburkaulis.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
Pranašų kilmė ir istorija. Papildomi skaitiniai

Pranašų kilmė ir istorija. Pranašystė yra tolygi ugniakalnio išsiveržimui gamtoje. Pranašiškas žodis iš Dievo galima sieti su ketvertu Senojo Testamento istorinių veiksnių: 1. Sandoros religija – jahvizmas ėmė išsigimti. Izraeliečiai, tapdami žemdirbiais Kanaane – Pažado Žemėje, atmiešė tikėjimo kraitį su kanaaniečių religija. Saliamono amžius buvo itin dideliame atmiešimo poveikyje. 2. Sandoros bendrija – izraeliečiai suvalstybėjo. Izraeliečiai, tapdami karalyste...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
Dievo užmojo ir veiklos arena. Papildomi skaitiniai

Dievo užmojo ir veiklos arena. Senasis Testamentas prasideda su teologiniu įvadu į Izraelio istoriją. Pirmieji Pradžios knygos skyriai (Per 1–11) įrėmina Dievo užmojo ir veiklos areną – žmoniją. Žmonija yra nutolusi nuo Dievo ir kenčia nuodėmės skurdą. Istorinės išganymo dramos fonas – žmonija nuodėmės skurde. Senojo Testamento istorija pasakoja apie...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
Senojo Testamento knygos. Papildomi skaitiniai

Senojo Testamento knygų kanonas: katalikų ir ortodoksų, protestantų, Hebrajų Tanak.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
t_221-89ab943a32875eebb5a36e4f6cf0d5aa.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006395