is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas

Šventasis Raštas

Pranašas Izaijas skelbė: Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžiais (Iz 40, 8).

Siūloma nagrinėti Šventąjį Raštą kaip visumą, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos įvykius ir veikėjų poelgius. Šventojo Rašto pažinimas – unikali galimybė klausti ir ieškoti Biblijoje atsakymų į žmogaus gyvenimo klausimus, klausytis Dievo ir žmogaus dialogo Senajame Testamente, apmąstyti savo santykį su Jėzumi Kristumi stebint Jo vaikščiotas Pažadėtosios žemės apylinkes. Šventasis Raštas keičia skaitančiojo žmogaus asmenybę, jis teikia džiaugsmą. Tai liudija ir Senojo Testamento psalmininkas: Tedžiūgauja Viešpaties ieškančiųjų širdis (Ps 105, 3), ir Naujojo Testamento apaštalas Paulius: Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4,4)


Temos:

Pasitikrink ir įsivertink

Tematikos turinio supratimas tikrinamas ar vertinamas pagal tris skaitymo − teksto suvokimo gebėjimų grupes:

  • Informacijos demonstracijoje radimą (lengvos užduotys).
  • Demonstracijos teksto visumos supratimą ir interpretavimą (vidutinės užduotys).
  • Demonstracijos teksto turinio bei formos apmąstymą ir įvertinimą (sudėtingos užduotys).

Įsivertinimo įrankis Voratinklis

Voratinklis yra svarbiausių kompetencijų ir pažangos įsivertinimo įrankis.