is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas

Šventasis Raštas

Pranašas Izaijas skelbė: Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžiais (Iz 40, 8).

Siūloma nagrinėti Šventąjį Raštą kaip visumą, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos įvykius ir veikėjų poelgius. Šventojo Rašto pažinimas – unikali galimybė klausti ir ieškoti Biblijoje atsakymų į žmogaus gyvenimo klausimus, klausytis Dievo ir žmogaus dialogo Senajame Testamente, apmąstyti savo santykį su Jėzumi Kristumi stebint Jo vaikščiotas Pažadėtosios žemės apylinkes. Šventasis Raštas keičia skaitančiojo žmogaus asmenybę, jis teikia džiaugsmą. Tai liudija ir Senojo Testamento psalmininkas: Tedžiūgauja Viešpaties ieškančiųjų širdis (Ps 105, 3), ir Naujojo Testamento apaštalas Paulius: Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4,4)


Temos:

Biblijos krašto papročiai

Papročiai – tai elgesys ar veiksmai, kurių žmonės laikosi. Susipažinęs su Biblijos laikais vyravusiais papročiais, geriau suprasi, kodėl Jėzaus Kristaus mokymui taip priešinosi įtakingieji fariziejai, aiškiau pajausi permainų, kurias Dievo Sūnus atnešė į žmonių gyvenimus bei širdis, mastą ir gylį.

Biblijos struktūra ir žanrai

Kas yra Biblijos autorius? Dievas ir visa virtinė ypatingų žmonių, išgirdusių ir atsiliepusių į Dievo balsą. Šventasis Raštas kurtas ne vieną amžių. Sužinok, kokios rašytinės tradicijos veikė Biblijos tekstus, kokiais literatūriniais žanrais ji parašyta, o svarbiausia – kaip Bibliją skaityti ir suprasti, kad Šventasis Raštas virstų gyva tavo gyvenimo dalimi.

Senojo Testamento pranašai

Būti pranašu – nelengvas pašaukimas. Biblija mini gausų būrį pranašų, kurie, nepaisydami sunkumų ir pavojų gyvybei, skleidė žmonėms Dievo valią bei visomis išgalėmis stengėsi padėti žmonėms priartėti prie tikėjimo tiesų. Pamąstyk, kuo pranašai svarbūs žmonijai. Pasimokyk iš jų drąsos tikėti.

Paulius – tautų apaštalas

Apaštalas Paulius – trijų kultūrų žmogus. Prieš atsivertimą, kurio metu Paulius išgirdo Viešpaties balsą, jis vadinosi Sauliumi ir buvo aršus krikščionių persekiotojas. Priėmęs krikštą Paulius visas savo jėgas skyrė misijinei veiklai: daug keliavo po Mažąją Aziją burdamas tikinčiuosius į Bažnyčias. Jaunų krikščionių bendruomenių tikėjimą Paulius palaikė ir įkvėpdavo laiškais, tapusiais Naujojo testamento dalimi.