is desktop

Tėvai ir vaikai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios yra gyvenimo šeimoje pagrindinės užduotys.

Mokymosi objektas „Tėvai ir vaikai“ tinka norint paskatinti mokinius diskutuoti ir išsamiai analizuoti šeimos, kaip sistemos, funkcijas.

1. Kad sudomintumėte mokinius, paraginkite juos sudaryti ir pristatyti savo šeimos genealoginį medį. Tai mokiniai gali atlikti kaip namų darbą naudodami IKT programas quizlet.com, prezi.com arba blubbr.tv. 

2. Pasiūlykite mokiniams poromis aptarti įvairias šeimos apibrėžtis ir atsakyti, kas, jų nuomone, yra tipinė ir netipinė šeima (2–3 kadrai).

3. Suskirstykite mokinius į penkias diskusijų grupes. Pritaikykite klasės erdvę, sustumkite suolus pasagos forma, kad mokiniai matytų ir mokymosi objektą kompiuterio ekrane, ir vieni kitus.

3. Pasiūlykite mokiniams susipažinti su pagrindine mokymosi objekto informacija, t. y. kiekviena grupė diskutuoja apie vieną šeimos funkciją: I grupė –  reprodukcinė funkcija (4.1–4.3 pokadriai); II grupė – ugdomoji funkcija (5.1–5.5 pokadriai); III grupė – emocinė komunikacinė funkcija (6.1–6.4 pokadriai), IV grupė – kultūrinių tradicijų perdavimo funkcija (7.1–7.2 pokadriai); V grupė – ekonominė funkcija (8.1–8.2 pokadriai). Atkreipkite mokinių dėmesį į pateiktus klausimus, kurie padės pradėti diskusiją.

4. Paskatinkite grupes išsirinkti raštininką, kuris padės fiksuoti mokinių mintis. Priminkite, kad svarbu nenukrypti nuo temos, dėmesį sutelkti į analizuojamą funkciją ar svarstomą klausimą, išklausyti visus iš eilės, daryti pauzes skiriant pakankamai laiko pagalvoti ir pasakyti savo nuomonę, dalytis patirtimi.

5. Raštininkas fiksuoja mokinių mintis stendinio popieriaus lape, padalytame į tris stulpelius: faktai, įsitikinimai, vertybės. Mokytojas nesikiša į diskusijas, o po 15–20 minučių paprašo protokoluotojų apibendrinti svarbiausias savo grupės mintis ir pristatyti visai klasei.

6. Mokytojas trumpai apibendrina tradicinį ir šiuolaikinį požiūrį į tėvų ir senelių autoritetą; vyrų ir moterų socialinius vaidmenis; auklėjimo būdus (9 kadras); taip pat diskusijų eigą.

7. Po diskusijų patarkite mokiniams perskaityti siūlomus papildomus skaitinius iš periodinės ir mokslinės spaudos bei bendraamžių švietėjų metodinio leidinio ir atlikti įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Tėvai ir vaikai
Demonstracija: Tėvai ir vaikai