is desktop

Egzistencinių klausimų kėlimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gilinsiu žinias apie mylintį Dievą, Jo veikimą žmonijos istorijoje, išsiaiškinsiu Senojo Testamento išsipildymo Jėzaus Kristaus Asmenyje svarbą.

Atliekant pirmą užduotį skatinamas teigiamas mokinių požiūris į Dekalogą mąstant apie begalinę Dievo meilę savo kūriniui. Remiantis įsakymais siūloma sukurti draugui gerų patarimų, kurie galėtų būti veiksmingi jo gyvenime. Analizuojama, kodėl tokia Dievo pasiūlyta gyvenimo tvarka yra naudinga mūsų visuomenei.

Atliekant antrą užduotį mokiniai skatinami mąstyti, ką žmogui reiškia būti Dievo kūriniu, Jo nuosavybe, Dievo karalystės paveldėtoju. Siūloma išanalizuoti straipsnį pagal lentelėje pateiktus klausimus ir jais remiantis pagrįsti, kodėl Dievo pasirinkimas yra pats kilniausias žmogaus poelgis.

Atliekant trečią užduotį mokiniams siūloma padėti draugui ieškoti Dievo remiantis 145 psalme ir šių laikų žymių mąstytojų mintimis apie Dievą. Keliant egzistencinius klausimus ir siejant juos su nurodytos psalmės eilutėmis pasitikrinama, kodėl Dievo Žodis yra atsakymas į mūsų egzistencinius klausimus.  

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas
Kritinio mąstymo užduotys: Egzistencinių klausimų kėlimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite