is desktop

Žmogus - projektas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu prasmingą, lakonišką, vaizdingą savo gyvenimo moto ir įžvelgsiu, kaip etinė mintis reiškiama žmonių realiais veiksmais, jausmais, poelgiais.
• Peržvelgsiu, ko galiu išmokti iš praeities išminčių etinės gyvensenos, įvertinsiu savo asmeninės pažangos motyvaciją ir numatysiu trijų pasiekimo lygių tikslus.
• Įžvelgsiu, kad kokybiška interpretacija yra daugiasluoksnė ir apima kelis aspektus: apibūdinimą, analizę, kritiką, asmenines emocijas bei pagal juos parašysiu kino filmo recenziją arba egzistencinę esė.

1 užduotis. Paskatinkite mokinius prisiminti įvairių žinomų rašytojų ar mąstytojų aforizmų. Pateikite su etika susijusių aforizmų ir sentencijų pavyzdžių (Etika. Aforizmų žodynas. sud. V. Žemaitis. Vilnius: Eugrimas, 2000; kiti šaltiniai). Paaiškinkite specifinius šių filosofijos ir literatūros kūriniuose vartojamų posakių bruožus: 1) aforizmams būdingas įvairių gyvenimo reiškinių ir faktų pažinimas ir apibendrinimas, stipri minties įžvalga; 2) moto labai trumpas, lakoniškas, sparnuotas, išsakomas vaizdinga, patrauklia, įtaigia fraze; 3) prasmingas, baigtinis, savarankiškas, suprantamas ir be kūrinio konteksto ar konkrečios gyvenimo situacijos. Leiskite mokiniams pamėginti kurti, jei reikia, iš pradžių padėdami: užduokite procedūrinių ir konceptualių klausimų. Pereikite į žaidimo etapą: surinkite lapeliuose parašytus gyvenimo moto, juos sumaišykite ir vėl išdalykite mokiniams. Aptarkite, kuo panašūs ar skiriasi merginų ir vaikinų sukurti moto. Kokias etikos kategorijas ir sąvokas jie padeda atskleisti?

2 užduotis. Paskatinkite mokinius nuspręsti, kokį gebėjimą ar nuostatą jie norėtų išmokti taikyti praktiškai. Pagal T. Toto knygos Jaunuolio būdas pavyz­dį pasiūlykite įsivertinti visapusiško tobulėjimo motyvacijos lygį, t. y. schemoje parašyti tinkamas raides. Tada mokiniai susipažįsta su mokymosi objekto Žmogus – projektas turiniu ir apmąsto, ko galima išmokti iš 1) stoiko, 2) epi­kūriečio, 3) budisto ar 4) konfucianisto. Mokiniai turi sugalvoti ir parašyti trijų lygių konkrečių veiklų. Paaiškinkite, kad 1) pradedančiojo tobulėjimo žingsniai turėtų būti gana lengvai įveikiami visiems mokiniams, tačiau reikia šiek tiek etikos žinių arba mokėti skirti, kas vertinga, o ko neverta rinktis; 2) pažengusiojo tobulėjimo savybes sunkoka išsiugdyti daugeliui, bet ne taip sunku, kad nevertėtų ryžtis tai daryti; 3) profesionalo gebėjimai ir nuostatos – sunkus uždavinys visai klasei. Kad jų įgytų, mokiniai ilgai turi siekti aukščiausio lygio kompetencijos ir moralinio supratimo. Tegul mokiniai apgalvoja, ko išmoko nagrinėdami temą Žmogus – projektas, ir užsibrėžia pažangos tikslus. Jie turi būti sunkoki, bet pasiekiami. Paskatinkite pasidalyti savo mintimis ir nuomone su visa klase.

3 užduotis. Pristatykite mokiniams vaidybinį filmą „Dogvilis“ ir skirkite laiko pirminėms idėjoms bei asociacijoms prieš jo peržiūrą suformuluoti. Pateikite „Keturių mąstymo etapų“ metodo pavyzdį, kaip apibūdinti filmo veikėjus, išanalizuoti kino kalbą ir temą, išreikšti emocijas ir pasiūlyti kitokią pabaigą (pagal H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. Vilniaus tarptautinė mokykla, 2012, p. 221–223). Kai mokiniai peržiūri filmo ištraukas ir parašo savo mintis pagal nurodytus aspektus, suskirstykite juos į nedideles grupes ir pasiūlykite aptarti atsakymus. Paaiškinkite jiems, kaip naudojantis „keturių mąstymo etapų“ atsakymais ir papildomais skaitiniais parašyti pirminį filosofinės esė variantą pagal nurodytus aspektus, arba paskatinkite dalyvauti Lietuvos kino centro organizuojamame Jaunojo kino kritiko konkurse (registracija adresu http://www.lkc.lt/edukacija-test/). Pateikite mokinams gaires, kaip rašyti recenziją ugdant intelektualų ir kritišką kino žiūrovą (http://www.lkc.lt/kino-populiarinimas/edukacija/lkc-projektai/).

Pasiūlykite mokiniams susiburti į „rašytojų klubą“ (žr. H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. P. 210) arba „kino kritikų klubą“ (žr. Jaunojo kino kritiko konkurso laureatų 16–18 metų mokinių darbų pavyzdžius) ir pakomentuoti vieniems kitų rašinius. Reikėtų atkreipti dėmesį, ar vartojami vaizdingi žodžiai; ar aiškiai reiškiamos mintys; ar vadovaujamasi visais keturiais mąstymo etapais; ar laikomasi kino recenzijos gairių; rašybos ir gramatikos taisyklių. Tegul mokiniai apmąsto komentarus ir pakoreguoja savo rašinius.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Žmogus - projektas
Kūrybinės užduotys: Žmogus - projektas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite