is desktop

Sąžinė ir dorovė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu jaunesniųjų klasių mokinių nuomonę apie sąžiningumo ir nesąžiningumo (korupcijos) pavyzdžius bendruomenėje, suformuluosiu apibendrintą šių sąvokų apibrėžtį.
• Bendradarbiaudamas su grupės nariais, ištirsime nesąžiningo elgesio atvejį profesinėje veikloje, kritiškai įvertinsime veiklos motyvų ir rezultato ryšius pagal etikos principus.
• Nagrinėsiu filosofo I. Kanto teksto ištrauką Dorovės metafizikos pagrindai ir remdamasis susijusiais teiginiais parašysiu argumentuotą paaiškinimą, kas yra dorovė ir pareiga.

1 užduotis. Paskatinkite mokinius įsivaizduoti, kad jie atlieka mokykloje tyrimą ar kuria laidą „Mokyklos sąžinės balsas“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 5−10 klasių mokinių požiūrį, koks elgesys laikomas sąžiningu ir koks nesąžiningu ar susijusiu su korupcija. Paaiškinkite, kad norint mąstyti etiškai neužtenka išmokti etinės sąvokos pavadinimą (pvz., sąžiningumas), reikia susipažinti su etiško elgesio svarbiausiais požymiais ir sugebėti atskirti tinkamus pavyzdžius nuo netinkamų. Suskirstykite mokinius į nedideles grupes ir paprašykite išanalizuoti pateiktus pavyzdžius. Tegul jie pritaiko naujas žinias: apklausia ir sužino pasirinktos klasės jaunesnių mokinių (5–10) nuomonę, ar poelgius priskirti prie teigiamų, ar prie neigiamų pavyzdžių. Tada atsakymai suskaičiuojami ir suskirstomi į du sąrašus. Aptariama, kas sieja pavyzdžius, prie kurių parašyta „už“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „prieš“. Tegul mokiniai apibendrina požymius ir parašo etinės sąvokos pavadinimą bei apibrėžtį. Pasiūlykite apsvarstyti visą tiriamojo mokymosi procesą ir padiskutuoti, ko mokiniai išmoko atlikdami šią užduotį.

2 užduotis. Nesąžiningos veiklos atvejų analizei rekomenduojama taikyti segtuvo arba aplanko metodą. Tai gali būti grupinis arba individualus projektas.

Pirmas etapas. Vieną ar keletą savaičių mokinių grupė renka medžiagą apie nesąžiningus atvejus, susijusius su profesine veikla: verslu, politika, mokslu, švietimu, sveikatos apsauga, žiniasklaida ar viešuoju administravimu, ir sukuria elektroninį dokumentų aplanką.

Antras etapas. Mokiniai turi apsvarstyti surinktus pavyzdžius ir laikydamiesi atvejų atrankos kriterijų išrinkti tinkamiausią analizuoti atvejį:

Kiek šis pavyzdys tinkamas aptariant sąžiningumo etikos teorinius aspektus (žr. gaires)? Ar atrinktas pavyzdys leis apsvarstyti filosofinius teisingumo, autonomiškumo, pareigos, sąžinės prieš ir po veiksmo motyvus?

Kiek tipiškas yra atrinktas pavyzdys? Jei tai neigiamas atvejis (neatsakingi verslo, politiniai, vykdomosios valdžios sprendimai): kiek dažni panašūs atvejai?

Kiek atrinktas pavyzdys leidžia analizuoti atskiro žmogaus – (ne)garbingo profesionalo – įtaką verslo organizacijoms ir valstybės įstaigoms priimant ir įgyvendinant socialiai atsakingus sprendimus?

Trečias etapas. Mokiniai aprašo ir ruošiasi pristatyti neigiamo atvejo analizę. Kadangi atvejo analizė dar vadinama interpretaciniu tyrimu, mokinių dėmesį svarbu kreipti į analizuojamos situacijos ir profesionalų elgesio motyvacijos sąryšį, lemiantį analizuojamo atvejo patirties vertinimą.

Paaiškinkite mokiniams, kad vertinant atliktą užduotį bus taikomi šie kriterijai: probleminio atvejo pasirinkimas (atskleidžia profesinės etikos problemas); kontekstualumas (kiek dažni, tipiški panašūs atvejai); vertybių ir faktų atskleidimas („yra“ / „(ne)turi būti“); filosofinės etikos žinių taikymas; argumentacija (pagrįstumas, kritiškumas, nuoseklumas).

3 užduotis. Paaiškinkite mokiniams, kurį I. Kanto tekstą (papildomą skaitinį) vertėtų paanalizuoti išsamiau. Prieš pradedant skaityti tekstą pateikite mokiniams aštuonis teiginius, susijusius su I. Kanto skaitinio Dorovės metafizikos pagrindai mintimis. Perskaitykite teiginius garsiai, o mokiniai tegul paspėlioja, koks filosofo I. Kanto požiūris. Paklauskite mokinių, kuriam teiginiui jie pritaria, iš dalies pritaria ar nepritaria. Tada paprašykite jų individualiai perskaityti šį tekstą, ieškoti jame įrodymų, patvirtinančių pateiktus teiginius, ir užpildyti tinkamą lentelės skiltį  (Įrodymai „už“ / Įrodymai „prieš“). Baigę skaityti mokiniai gali pasiskirstyti poromis, aptarti surinktus įrodymus ir bandyti prieiti bendrą nuomonę, kaip I. Kanto argumentai jiems padėjo / nepadėjo pagrįsti savo požiūrį. Pradėkite diskusiją: išklausykite mokinių nuomonę apie kiekvieną teiginį ir paklauskite, kaip tekste rasti įrodymai jiems gali padėti apginti požiūrį, susijusį su dorovine pareiga. Kad mokiniai įtvirtintų žinias, pasiūlykite jiems parengti devintos (pirmos gimnazijos) klasės mokiniams suprantamą santrauką, straipsnį arba viešąją kalbą apie dorovę. Skatinkite savarankiško skaitymo gebėjimus: rekomenduokite, kokius filosofinės etikos tekstus vertėtų rinktis, mokykite skaitomą tekstą skirstyti į svarbias dalis, formuluoti teiginius ir jais remtis skaitant ir stengiantis suprasti tekstą.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Sąžinė ir dorovė
Kritinio mąstymo užduotys: Sąžinė ir dorovė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite