is desktop

Laisvės rūšys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Apibūdinsiu laisvės rūšis ir paaiškinsiu, kuo skiriasi žmogaus elgesys nuo griežtai apibrėžtos kitų gyvūnų egzistencijos.
• Išnagrinėjęs tekstus, apibendrinsiu, kuo žmogus yra ypatingas tarp kitų pasaulio būtybių ir pateiksiu logiškas išvadas.
• Kritiškai įvertinsiu nuomonę, kad visuomenėje neišvengiama „priešų“ ir karo, pagrįsiu savo požiūrį faktais, vertybėmis ir nuostatomis bei parašysiu straipsnį apie laisvą žmogų ir visuomenę.

1 užduotis. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas apibūdinti ir lyginti yra vienas pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai, mokslininkai dažnai lygina kelis dalykus ar būtybes. Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, žmogus ir gyvūnas), kurias mokiniai turėtų apibūdinti. Paklauskite, su kokia laisvės rūšimi jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir surašykite elgesio savybes dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas būdinga „žmogaus“ veiksmams mąstant apie kiekvieną laisvės rūšį ir kuo jie skiriasi nuo poelgių, būdingų kitiems „gyvūnams“. Pasiūlykite mokiniams aptarti užduotį poromis, tada parašyti apibūdinimus ir įvardyti bent tris esminius skirtumus: Ką suvokia žmogus ir ką kiti gyvūnai, kaip elgiasi?

2 užduotis. Pasiūlykite mokiniams atlikti šią trijų etapų užduotį. Pirma, pasirinkite kelis papildomus tekstus tema Žmogus ir gyvūnas, kuriuos mokiniai galėtų nagrinėti ir lyginti (pavyzdžiui, vadovėlio T. Sodeika, J. Baranova. Filosofija (Žmogus) XI–XII klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2002, 1.4 skyrius). Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti žmones ir kitus gyvūnus skirtingų mąstytojų požiūriais?“ Antra, supažindinkite mokinius su tekstų analizės kriterijais (pavyzdžiui, 1. gamtos tvarka ar kultūra, technika; 2. impulsai, kūno pojūčiai, jausmai; 3. vaizduotė, vaizdiniai; 4. protas, savęs ir aplinkos suvokimas; 5. valia, nuostatos, dvasia). Tegul mokiniai savarankiškai skaito ir analizuoja du tekstus taikydami šiuos kriterijus, apmąsto panašumus ir skirtumus. Trečia, paskatinkite juos apibendrinti skirdami apie 25 minutes laiko atsakymams į užduoties klausimus. Įvertinkite mokinių teksto suvokimo gebėjimus, pavyzdžiui, už kiekvieną atsakymą skirdami nuo 1 iki 4 balų, ir susumuokite rezultatus.

3 užduotis. Paskatinkite mokinius kritiškai mąstyti ir vizualiai pristatykite metodą „Nuomonės taburetė“ (pagal G. Petty): bet kurią nuomonę ar teiginį reikia pagrįsti faktais, vertybėmis, nuostatomis ir apmąstyti, nes nuomonė gali žlugti, jei kuri nors „koja“ bus netvirta. Tada pateikite mokiniams 45 teiginius, atspindinčius T. Hobso teksto Įstatymo kilmė mintis (T. Sodeika, J. Baranova. Filosofija (Žmogus)  XI–XII klasei. Vilnius: Tyto alba, 2002, p. 358–360). Tegul mokiniai apmąsto teiginius ir padiskutuoja. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite jų perskaityti nurodytą papildomą skaitinį (T. Hobso tekstą), ieškoti jame įrodymų, patvirtinančių arba paneigiančių nuomonę: Vargu ar galima sukurti visuomenę, kurioje nebūtų „priešų“ ir karo... Tegul mokiniai parašo surinktus argumentus tinkamose užduoties lapo vietose. Kad jie susietų teorines žinias su šiuolaikiniu gyvenimu, paskatinkite diskutuoti apie tai, ką reiškia būti laisvu žmogumi ir gyventi laisvoje visuomenėje. Pateikite apibendrinamąją temos suvokimo užduotį: parašyti rašinį arba parengti viešąją kalbą. Aptarkite vertinimo kriterijus: atskleidžiama, kaip suprastos visos laisvės rūšys; remiamasi mokymosi objekto ir papildomo skaitinio žiniomis; rašinys ar kalba konkreti, išsami; mintys išdėstytos logiškai, rišliai, aiškiai; laikomasi gramatikos ir rašybos taisyklių.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvės rūšys
Kritinio mąstymo užduotys: Laisvės rūšys
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite