is desktop

Meilė ir šeima

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios yra meilės formos ir įvairūs jos raiškos būdai skirtingose epochose.
• Gebėsiu paaiškinti, kodėl meilės formos tampa vis įvairesnės ir prieštaringesnės.
• Apibūdinsiu romantiškosios ir brandžiosios meilės komponentus.

Atliekant pirmą užduotį mokiniams galima pasiūlyti remtis spauda, televizijos laida, papildoma literatūra ir aptarti dviejų šeimų konkrečią situaciją: stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes. Paskui mokiniai gali pasiskirstyti vaidmenimis ir įsivaizduoti savo, kaip būsimų tėvų, auginančių vaikus, pareigas: kelti klausimus ir atsakyti į partnerio užduotus, paskui apsikeisti vaidmenimis. 

Antra užduotis gali praversti rengiant integruotą etikos ir istorijos, pilietinio ugdymo ar tikybos pamoką. Nurodykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti tradicinės ir modernios šeimos vertybes?“ Priminkite mokiniams, kad mokslininkai dažnai lygina kelis susijusius dalykus, todėl verta pristatyti Europos šeimos vertybių tyrimą, kurį mokiniai galės palyginti su savo šalies situacija (http://www.europeanvaluesstudy.eu/).

Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius vyrų ir moterų veiksmus. Tada pasiūlykite mokiniams atlikti užduotį pagal nurodytus kriterijus, užpildyti lyginamąją lentelę, parašyti svarbiausius pokyčius ir padaryti išvadas. Taikyti įgytas žinias skatins klausimas: „Kaip įsivaizduojate savo būsimą šeimą?“

Trečia užduotis skirta faktams, vertybėms ir įsitikinimams apmąstyti. Perskaitykite probleminį klausimą ir paskatinkite mokinius diskutuoti grupėmis po tris. Pateikite probleminės situacijos pavyzdį, atspindintį Marijo Živkovičiaus mintis. Tegul mokiniai perskaito atvejį ir įsivaizduoja, kuo skiriasi įsimylėjusių ir susituokusių žmonių bendravimas. Paklauskite, ar mokiniai sutinka (nesutinka, iš dalies sutinka) su nuomone, kad meilė – ne vien jausmas ar emocija. Tada paprašykite dirbti grupėmis ir surašyti nuomonę pagrindžiančius įrodymus: faktus, vertybes, įsitikinimus. Vėliau mokytojas gali atspausdinti užduoties lapus ir siūlyti mokinių grupėms apmąstyti priešingus įrodymus. Kad mokiniai turėtų daugiau argumentų, galima jiems pasiūlyti apklausti savo tėvus, senelius ar kaimynus ir įvertinti, kiek jų argumentai pagrindžia / paneigia nuomonę, kad santuokinė meilė – ne vien jausmas ar emocija. Pasiūlykite mokiniams pritaikyti įgytas žinias ir surengti debatus arba parašyti santrauką ar straipsnį tema Meilė ir šeima.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė ir šeima
Kritinio mąstymo užduotys: Meilė ir šeima
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite