is desktop

Kultūrų įvairovė ir dialogas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mąstysiu apie europiečio tapatybę ir rasiu mokomosios medžiagos apie kultūrų įvairovę prasmę.
• Dalyvausiu grupės diskusijoje ir įsitrauksiu į nagrinėjamą socialinių santykių temą, kuri yra neatskiriama kasdienio gyvenimo dalis.
• Išmoksiu svarbių bendravimo ir mąstymo gebėjimų – priimti apgalvotus sprendimus, kuriuos vėliau galima pritaikyti kontroversiškose gyvenimo situacijose už mokyklos ribų.

Mokymosi objektas „Kultūrų įvairovė ir dialogas“ tinka norint paskatinti klasę diskutuoti.

1. Pasakykite mokiniams mokymosi uždavinius ir paaiškinkite, kad taikysite klasės diskusijų priimant sprendimus metodą. Kad sudomintumėte mokinius, paraginkite juos prisiminti atvejį, kai teko patiems apsispręsti (pvz., 2.1. pokadris: Kas esi ir kuo norėtum būti? Ar laikai save tikru europiečiu?)

2. Suplanuokite, kaip tinkamai panaudoti klasės erdvę trims diskusijų grupėms. Patartina suolus išdėstyti pasagos (U) forma priešais kompiuterį, kad mokiniai matytų ir vaizdo įrašą ekrane, ir vieni kitus.

3. Pateikite mokiniams pagrindinę informaciją, t. y. skirkite kiekvienai grupei peržiūrėti po vaizdo įrašą: I diskusija –  tautinė įvairovė (3.1–3.2 pokadriai); II diskusija – vertybių įvairovė (4 kadras); III diskusija – religijų įvairovė (5 kadras). Šios informacijos mokiniams prireiks norint nuodugniai išanalizuoti situaciją ir požiūrius. Atkreipkite mokinių dėmesį į pateiktus pagrindinius klausimus, kurie padės pradėti diskusiją.

4. Paskatinkite grupes išsirinkti diskusijos vedėją ir raštininką, kurie padės laikytis diskusijos reikalavimų ir fiksuoti mokinių mintis. Priminkite vedėjams, kad svarbu nenukrypti nuo temos, o jei taip nutiks, grupės dėmesį iš naujo sutelkti į svarstomą problemą, išklausyti kiekvieną paeiliui, daryti pauzes duodant pakankamai laiko pagalvoti iš pasakyti savo nuomonę, dalytis patirtimi.

5. Raštininkas fiksuoja mokinių mintis stendinio popieriaus lape, padalytame į tris stulpelius: faktai, įsitikinimai, vertybės. Mokytojas nesikiša į diskusijas, o po 15–20 minučių paprašo protokoluotojų apibendrinti svarbiausias savo grupės mintis ir pristatyti visai klasei.

6. Dabar aptarkite visų grupių svarbiausias mintis, trumpai apibendrinkite turinį (6 kadras) ir diskusijų eigą.

7. Po diskusijų žymėkitės pastabas. Skirkite mokiniams kitą darbą: perskaityti, ką apie tarpkultūrinį dialogą rašo Johanas Rau (7.1–7.5 pokadriai); pasiskirsčius poromis sugalvoti interviu klausimų į Lietuvą atvykusiam kitataučiui. Įvertinkite atliktas užduotis, ugdančias mokinių gebėjimą užmegzti tarpkultūrinį dialogą.

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Kultūrų įvairovė ir dialogas
Demonstracija: Kultūrų įvairovė ir dialogas