is desktop

Atsakomybė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu išanalizuoti probleminę situaciją, vertinti elgesio pasekmes, priimti sprendimą ir jį pagrįsti filosofiniais teiginiais apie atsakomybę.

1. Supažindinkite mokinius su pamokos tikslu ir paaiškinkite, kad per šią pamoką jie turės išnagrinėti atsakomybės sąvoką ir priimti atsakingą problemos sprendimą. Kad sudomintumėte mokinius, paskatinkite prisiminti atvejį, kada jiems teko dėl ko nors apsispręsti. Atkreipkite mokinių dėmesį į iliustracijas (4.2 pokadris), kurios paskatins mokinius išsakyti savo mintis ir asociacijas.

2. Mokiniai peržiūri TV spektaklio K. Binkis. „Atžalynas“ ištraukas (2.1–2.4 pokadrius), kurias apsvarsto, kad galėtų nuodugniai išanalizuoti probleminę situaciją ir elgesio pasekmes. Išsiaiškinkite su mokiniais visus klausimus ir moralinės atsakomybės sąvoką, paprašykite įsivaizduoti save veikėjų vietoje.

3. Pristatykite arba kartu su mokiniais perskaitykite teorinius egzistencializmo, dialogo ir psichoanalizės mąstytojų požiūrius, kas yra atsakomybė  (3–7 kadrai), ir nustatykite atsakingo elgesio analizės kriterijus (pvz., įsipareigojimas, sąžinės balsas, ryšys su kitu, kaltės jausmas, savikontrolė ir pan.).

4. Tegul mokiniai individualiai įvertina K. Binkio „Atžalyno“ veikėjų poelgius, palygina galimus variantus, pasižymi pastabas ir priima sprendimą (kas kaltas ir kaip reikėtų elgtis būnant tos klasės auklėtoju arba tos mokyklos direktoriumi).

5. Pasiūlykite mokiniams mažomis grupėmis arba visai klasei drauge aptarti savo sprendimus ir argumentus.

6. Tegul mokiniai perskaito papildomus skaitinius, pamąsto ir su suolo draugu pasidalija mintimis apie atsakingą elgesį savoje mokykloje ir apsisprendimo procesą gyvenime. Mokinių refleksiją skatina siūlomi suvokimo klausimai, mąstytojų citatos, kurias reikia interpretuoti ar papildyti.

Išnagrinėję temą pasiūlykite mokiniams atlikti testo tipo įsivertinimo, apibendrinamąsias kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis.

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Atsakomybė
Demonstracija: Atsakomybė