is desktop

Tolerancija (pagal L. Donskį)

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Nagrinėsiu tolerancijos sampratą, pagrįsiu jos svarbą ir nurodysiu ribas (pavyz­džiui, kada ji tampa banalia karikatūra, o kada negalime toleruoti žmogaus teisių pažeidimų ir kitų nusikaltimų žmonijai).
• Diskutuosiu ir išsakysiu nuomonę apie tolerancijai priešingus diskrimi­nacijos atvejus, neprievartinio pasipriešinimo būdus.

Mokytojas gali suplanuoti integruotą etikos ir pilietiškumo pagrindų arba etikos ir tarpkultūrinio ugdymo pamoką, kurioje didžiausias dėmesys bus skiriamas pokalbiui su L. Donskiu ir tolerancijos sampratos analizei. Prieš pradedant nagrinėti mokymosi objektą siūloma plačiau susipažinti su tolerancijos apibrėžtimis, šios sąvokos atsiradimo socialinėmis ir filosofinėmis prielaidomis (L. Donskis. Pilietinis ugdymas: bendrojo lavinimo mokyklų 10 klasės vadovėlis. Vilnius: Versus aureus, 2010;  J. Bielskienė, L. Duoblienė, E. Tamulionytė. Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokyklose: į pagalbą mokytojui. Metodinė priemonė. Tolerantiško jaunimo asociacija, 2012; R. Plečkaitis. Tolerancija. Vilnius: Pradai, 1998).

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą ir antrą kadrus, pateikite provokuojamą klausimą („kabliuką“): tolerancija ar neapykanta?  Tada paprašykite pasidalyti mintimis su suolo draugu arba su visa klase, padiskutuoti siūlomais klausimais (2.2 pokadris), o vėliau susiekite mokinių atsakymus su nauja samprata – teorine ir praktine tolerancija.

2. Pristatykite informaciją apie tai, kaip Vakarų ir Lietuvos filosofai aiškina toleranciją: Volteras, R. Plečkaitis ir V. Kavolis (2.3–2.4 pokadriai). Kad informacija būtų gyvesnė ir lengviau suvokiama, naudokite 2.5 pokadryje pateiktas filosofų mintis ir užduotį: apmąstyti ir pabandyti nuspręsti, kurie filosofai jas iškėlė.

3. Grįžkite mintimis prie dabartinio visuomenės ir filosofų gyvenimo. Pakvieskite mokinius tapti interviu su lietuvių filosofu, mokslų daktaru, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Leonidu Donskiu dalyviais. Stabtelėkite kas maždaug penkias minutes po kiekvieno vaizdo įrašo (3.1–3.2 ir 4.2 kadrų). Leiskite mokiniams apmąstyti tolerancijos raidą ir reikšmę šiandien. Užduokite klausimą, kaip būti tolerantiškam ir nugalėti blogį nesipriešinant, skatinkite apmąstyti M. L. Kingo pasipriešinimo be prievartos teiginius (pavyzdžių pateikta 3.3–3.5 pokadriuose).

4. Kad mokiniai pritaikytų filosofinį požiūrį, suskirstykite juos į dvi diskusijų grupes. Pasiūlykite aptarti vieną iš dviejų konkrečių pavyzdžių, pastebimų mokyklose: toleranciją dėl negalios ir patyčias dėl lyties (4.2 ir 4.3 pokadriai). Geriausia susėsti pasagos forma (U) dviem grupėmis priešais kompiuterį, kad mokiniai matytų ir ekraną, ir vieni kitus.

5. Baigdami apmąstykite filosofų mintis apie žmogiškąsias vertybes, jausmus, nuostatas ir moralės dėsnį. Pasiūlykite mokiniams pasikalbėti apie tai asmeniškai su suolo draugu (4.4 pokadrio klausimai). Įsivertinti, kaip suprato temą, mokiniai gali atlikdami testo užduotis (4.5 pokadris ir skyrius Įsivertink).

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Tolerancija (pagal L. Donskį)
Demonstracija: Tolerancija (pagal L. Donskį)