is desktop

Biblija kaip sandoros istorija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aptarsiu „sandoros“ sąvoką.
• Susipažinsiu su įvairias sandoros formas pasakojančiais Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstais.
• Susiesiu istorines sadoras su joms būdingais simboliais.
• Pažinsiu ir suprasiu įvairių biblinių personažų vaidmenis sudarant sandoras ir laikantis jų reikalavimų.
• Įžvelgsiu sandorų istorijoje atsiskleidžiantį žmonijos išganymo planą.

1. Sudominkite mokinius kviesdami juos prisiminti svarbiausias Biblijos istorijas ir veikėjus. Kas sieja visas Senojo ir Naujojo Testamentų istorijas, koks raktas mums gali padėti atskleisti Apreiškimo esmę?

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tema, pasitelkite papildomus Šventojo Rašto skaitinius, remkitės krikščioniškąja literatūra ir Katalikų bažnyčios katekizmu.

3. Atskleiskite kiekvienos biblinės sandoros struktūrinius elementus ir prasmes, atpažinkite būdingus simbolius. Užduokite mokiniams papildomų klausimų.

4. Kartu apmąstykite temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Biblija kaip sandoros istorija
Demonstracija: Biblija kaip sandoros istorija