is desktop

Pauliaus daugiakultūriškumas ir tikėjimo universalumas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu apibūdinti apaštalo Pauliaus gyvenimo kelią.
• Analizuosiu kelis Pauliaus laiškus bažnyčioms.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Išanalizavę mokymosi objektų medžiagą apie Paulių kaip trijų kultūrų žmogų pasiūlykite individualų darbą: argumentų ieškojimo užduotį. Aptarkite, kaip rašomi argumentai. Svarbu pagrįsti minties teisingumą arba klaidingumą. Siūlykite perskaityti teologo P. Rosano mintį apie apaštalo Pauliaus daugiakultūriškumą ir tikėjimo universalumą, užpildyti lentelės skiltis argumentais pagrindžiant nurodytą teiginį ir apibendrinti užduotį išreiškiant savo požiūrį į krikščioniškojo tikėjimo vertę. 

** Aptarę mokymosi medžiagą apie Paulių kaip tautų apaštalą pasiūlykite individualų darbą arba darbą poromis „Pašaukimo istorijų lyginimas“. Supažindinkite mokinius su lyginimo etapais: 1) perskaityti pranašo Jeremijo (Jer 1, 4–19) ir apaštalo Pauliaus pašaukimo (Apd 9, 3–18) istorijas; 2) išsiaiškinti ir parašyti abiejų istorijų svarbius, būdingus bruožus tinkamoje lentelės skiltyje; 3) parašyti abiejų istorijų panašumus viršutinėje lentelės skiltyje; 4) poromis diskutuoti, kuo šios istorijos panašios ir kuo skiriasi. Apsvarstyti, ar pašaukimo istorijų skirtimai yra esminiai; 5) apibendrinti ir padaryti išvadas, kaip Dievas kviečia žmones ir kaip pašauktieji atsiliepia; 6) individualiai apmąstyti savo tikėjimo / netikėjimo istoriją ir parašyti, kaip pasikeitė / nepasikeitė gyvenimas sutikus Jėzų; 7) pristatyti darbą atskleidžiant, kas pašaukimo istorijoms bendra, Dievo kvietimo ir pašauktojo atsiliepimo veiksmus.

*** Padėkite mokytis skaityti ir analizuoti Biblijos tekstusIšsiaiškinkite Šv. Rašto ištraukos skaitymo ir interpretacijos etapus: 1) atidžiai ir lėtai perskaitykite teksto ištrauką (Rom 12, 3–13); 2) pasidalykite pirmuoju įspūdžiu, t. y. emociniu ryšiu su Šv. Rašto tekstu, ir parašykite jį viršutinėje lentelės skiltyje; 3) nustatykite šio laiško kontekstą; 4) atlikite teksto analizę, t. y. nurodykite svarbiausius įvykius ir veikėjus; 5) apibūdinkite tikinčiųjų bendruomenės tarpusavio santykius; 6) nurodykite Pauliaus laiško ir Jėzaus mokymo ryšį; 7) apibendrinkite, parašykite savo įžvalgas ir kaip šią ištrauką pritaikytumėte krikščionių bendruomenės nariams.

 

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Paulius – tautų apaštalas
Kritinio mąstymo užduotys: Pauliaus daugiakultūriškumas ir tikėjimo universalumas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: