is desktop

Apaštalą Paulių simbolizuojančių ženklų aprašai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Parašysiu laišką dabartinėms religinėms bendruomenėms.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Sužadinkite mokinių susidomėjimą ir pasiūlykite trumpą kelionę po Vatikano muziejų  (PP pateiktys arba trumpas filmas iš „YouTube“). Aptarkite, ką rodomi meno kūriniai vaizduoja ir kokia jų paskirtis. Prisiminkite ir išskirkite apaštalo Pauliaus pagrindines asmens savybes ir krikščionių bendruomenei atliktus darbus. Siūlykite mokiniams kūrybinę užduotį: įsivaizduoti, kad jie yra krikščioniškųjų simbolių tyrėjai; parašyti trumpus aprašus apie apaštalą Paulių simbolizuojančius ženklus ir paaiškinti dvasinę jų prasmę. Apibendrinkite siūlydami pasidalyti mintimis, kokie simboliai gerausiai atspindi Pauliaus savybes, ir skatinkite argumentuoti atsakymus.

 ** Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite, kaip taikyti dialogo metodą atliekant konsultanto ir atsakinėtojo vaidmenis. Užduokite aktualių klausimų, susijusių su šių dienų krikščionių bendruomenės džiaugsmais ir iššūkiais (pavyzdžiui, 8 klausimus apie krikščionių bendruomenės uždavinius, kylančius tikėjimo sunkumus, gyvenimo iššūkius, viltis ir stiprybes). A mokinys atsako į 4 užduoties klausimus, o jo konsultantas kritiškai samprotauja, kad padėtų A mokiniui argumentais pagrįsti atsakymus. Mokytojas neturėtų padėti ar pateikti aiškių atsakymų. Paskui mokiniai apsikeičia vaidmenimis: A mokinys tampa konsultantu, o B mokinys – atsakinėtoju į kitus 4 probleminius klausimus. Dialogas apibendrinamas abiem mokiniams atsakant, koks yra tikėjimo ir gyvenimo ryšys krikščionių bendruomenėje.

*** Skatinkite diskutuoti ir nurodyti krikščioniškojo jaunimo problemas, jas suskirstyti ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Siūlykite parašyti laišką jaunimui misijonieriaus vardu. Priminkite apaštalo Pauliaus (tų laikų graikų ir romėnų) laiškų formą: 1) laišką pradedame pagarbiu kreipiniu; 2) laiško pradžioje parašome, ką žinome apie Dievą ir Jo begalinę meilę žmogui; 3) trumpai prisistatome, nurodome kreipimosi tikslą, išsakome savo rūpestį, problemas, džiaugsmą, skausmą, nusivylimus; 4) vėliau išreiškiame savo viltis ir lūkesčius, nes pasitikime begaline Dievo meile; 5) laišką baigiame atsisveikinimu, linkėjimu, pasirašome. Apibendrinkite laiškus.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Paulius – tautų apaštalas
Kūrybinės užduotys: Apaštalą Paulių simbolizuojančių ženklų aprašai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: