is desktop

Laimė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu tris gyvenimiškus pasakojimus ir atskleisiu sąsajas tarp filosofinio požiūrio į laimę ir asmenybės elgesio.
• Iškelsiu klausimus ir suformuluosiu savo atsakymus, drauge su partneriu sukursime apibendrintą visuomenės „laimės barometro“ apibrėžtį.
• Sukursiu vaizdingą esė: apibūdinsiu raštu jausmus ir mintis, kuriuos sukėlė filosofų citatos ir išdėstysiu savo požiūrį į laimę.

1 užduotis. Iš filosofų tekstų apie laimę išrinkite dvi tris svarbias citatas. Pasakykite mokiniams, kad Jūs dabar skaitysite šias citatas po vieną žodį garsiai, o jie turės užsimerkti ir mintyse „sukurti istoriją arba filmą“. Paaiškinkite, ką mokiniai turės atlikti: pateikti gyvenimo istorijų pavyzdžių, kurti savo vaizdinius. Galima prisiminti populiaraus vaizduojamojo meno pavyzdžių: kino filmą, muzikinį vaizdo klipą, populiarią reklamą ar animacinį filmą, pvz., „Simpsonai“. Lėtai, po vieną, derama intonacija skaitykite pirmosios Aristotelio citatos žodžius. Baigę skaityti skirkite laiko laisvos formos gyvenimo pavyzdžiui sukurti. Paskui tęskite: lėtai, po vieną, derama intonacija skaitykite I. Kanto citatos žodžius, kaskart juos papildydami nauju mintyse sukurtu vaizdu arba gyvenimo pasakojimu. Jei liks laiko, tą pačią užduotį pakartokite skaitydami F. Nyčės citatos žodžius. Tada mokiniai aptaria savo darbus poromis, mažomis grupėmis arba visa klasė drauge. Pasiūlykite apsvarstyti visą darbo procesą ir būdą, kuris mokiniams geriausiai tiko: įsivaizdavimas, filmų, populiariojo meno kūrinių ar reklamos prisiminimas, tikroviškas žmonių poelgių ar išgyvenimų pavyzdys, ateities svajonės.

2 užduotis. Parenkite mokiniams gaires, kaip kelti etinius klausimus (pagal ugdymo proceso vertinimo rekomendacijas, žr. Moralinio mąstymo gebėjimų vertinimas etikos konkursuose, p. 13–16: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/). Pagal šias gaires mokiniai turi iš anksto pasirengti nagrinėti laimės temą, perskaityti papildomus skaitinius. Toliau galima įsivaizduoti, kad mokykloje vykdomas projektas „Laimės barometras“. Suskirstykite dalyvius poromis ir parodykite pavyzdį, kaip taikant dialogo metodą plėtoti pokalbį tema „Apie laimę...“. Tegul A pašnekovas užduoda savo sugalvotus klausimus, o B pašnekovas į juos atsako. Paskui tegul mokiniai apsikeičia vaidmenimis: A tampa atsakinėtoju, o B – klausinėtoju. Kai partneriai atlieka abu vaidmenis, skirkite jiems bendrą užduotį: sukurti originalią laimės apibrėžtį. Padiskutuokite su mokiniais apie jų laimės apibrėžtis, kuo jos panašios ar kuo skiriasi, ir mokinių, kaip interviu ėmėjų (klausinėtojų) ir respondentų (atsakinėtojų), vaidmenis. Įvertinkite pateiktus klausimus, o mokiniai gali balsuoti ir išrinkti įdomiausią, originaliausią laimės apibrėžtį. Kad mokiniai pritaikytų tai, ką išmoko, praktiškai, galite inicijuoti projektą „Laimės barometras“ mokyklos ar vietos bendruomenėje, apklausti kitus mokyklos ar vietos bendruomenės narius ir parengti plakatą „Mūsų mokyklos (miesto / kaimo) laimės barometras“.

3 užduotis. Sudominkite mokinius, pasakykite, kad esė kildinama iš prancūzų k. žodžio essayer – bandyti, essai – bandymas. Būtent tokia pirminė žodžio reikšmė tarsi leidžia išlaisvinti fantaziją ir rašyti kūrinį, kuriuo išbandome save dėliodami mintis. Prieš rašant esė patartina paaiškinti, kas yra gera esė: aiški idėja, logika, išsamumas, savitas minčių dėstymo stilius. Esė gali būti labai įvairių: publicistinių, asmeninių, literatūrinių, mokslinių, taip pat gali skirtis jų temos: filosofinės literatūrinės, geografinės kelioninės, istorinės informacinės, kultūrinės ir kt. Filosofinės esė apie laimę kūrimą galima integruoti į lietuvių kalbos dalyko pamoką. Pasiūlykite pirmiausia pagalvoti, kas galėtų būti esė skaitytojas, ir apmąstyti savo pažiūras, kiek jos subjektyvios ir gali būti įdomios ar suprantamos kitiems. Tada pasirinkti vieną iš kelių esė rašymo strategijų. Vertėtų mokinius iš anksto supažindinti su filosofinės esė rašymo ir vertinimo kriterijais. Vertinant mokinių esė galima taikyti bendrus naujumo, originalumo, prasmingumo kriterijus arba konkrečius kriterijus atsižvelgiant į pasirinktą esė rašymo stilių ir strategiją.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laimė (pagal J. Baranovą-Rubavičienę)
Kūrybinės užduotys: Laimė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: