is desktop

Sokrato dialogas ir teismas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Klausydamas radijo teatro „Sokrato teismas“ įrašo, pasižymėsiu svarbius faktus, savo jausmus, klausimus, mintis apie Sokrato asmenybę, tam, kad galėčiau jį įdomiai pristatyti.
• Apibendrinsiu Sokrato kaip Mokytojo dorybes ir parašysiu laišką dialogo kalba, ko jaunas žmogus šiandien galėtų iš jo išmokti.
• Išanalizuosiu istorinę Sokrato bylą žurnalisto akimis, iškelsiu hipotezę apie dar nežinomas priežastis ir pasekmes bei parašysiu straipsnį, kodėl įvairių pažiūrų jaunimui verta domėtis senovės graikų filosofija.

1 užduotis. Supažindinkite mokinius su „Pastabų langu“ ir paaiškinkite pateikdami pavyzdį, kaip jį pildyti, t. y. rašyti faktus, klausimus, mintis ir jausmus, susijusius su konkrečia tema (pvz., mokyklos gyvenimu). Sudominkite mokinius drama „Sokrato teismas“ ir pasiūlykite atidžiai išklausyti režisieriaus Alberto Vidžiūno radijo teatro ištraukas (mokymosi objekto 3–4 kadrai). Tegul mokiniai klausydamiesi radijo pjesės rašo užduoties lentelėje pastabas ir mintis. Pasiūlykite mokiniams atskleisti bendraklasiams, ką parašė, ir padiskutuoti, ką jie sužinojo apie Sokrato asmenybę ir kurios mintys, klausimai, faktai ar jausmai jiems atrodo ypač svarbūs.

Skirkite antrą kūrybinę užduotį, kurią atlikdami mokiniai turėtų naudotis užrašais, pavyzdžiui, parašyti laišką Sokratui.

2 užduotis. Kad sudomintumėte mokinius šia užduotimi, pateikite jiems porą klausimų: Kuo skiriasi geras ir prastas mokytojas? Prisiminkite žmogų, kuris moka įtikinamai kalbėti, pavyzdžiui, Sokratą. Kodėl jo žodžiai yra tokie įtikinami? Paskatinkite mokinius pamąstyti apie save kaip mokinius ir savo mokymosi stilių. Jei reikia, supažindinkite juos su keturiais stiliais, duokite laiko pagalvoti ir padiskutuoti, kuris stilius tinka jiems ir kuris buvo būdingas Sokratui.

Meistriškumo stilius – atsiminti, apibūdinti, apibendrinti arba sudaryti seką.

Suvokimo stilius – palyginti, pagrįsti, įrodyti arba paaiškinti.

Saviraiškos stilius – pasitelkti vaizduotę, kūrybiškumą, mąstyti metaforomis arba apie tai, „kas, jei?“

Tarpasmeninis stilius – įsijausti, įvertinti, užmegzti savitarpio ryšius, rasti sąsajų, analizuoti jausmus ir vertybes.

Paaiškinkite, kad visi stiliai svarbūs ir visus juos gali taikyti kiekvienas, tačiau žmonės paprastai kuriam nors stiliui teikia pirmenybę. Pasiūlykite mokiniams pasirinkti, kuriuo stiliumi jie rašys „Laišką Sokratui“, ir leiskite dirbti individualiai. Jei reikia, supažindinkite su laiško rašymo kriterijais pagal keturis stilius: žinios (pagrindiniai Sokrato asmenybės bruožai); suvokimas (kodėl Sokratas laikomas geriausiu visų laikų Mokytoju); gebėjimai (įsivaizduoti ir paaiškinti, koks būtų pasaulis be tokio mokytojo kaip Sokratas, kas būtų buvę, jei šis filosofas būtų pabėgęs iš kalėjimo...);  požiūris (įsijausti, kaip elgčiausi Sokrato vietoje ir kokia etikos pamoka man buvo pati svarbiausia). Atlikus užduotį pasiūlykite mokiniams aptarti: Kuriuo mąstymo stiliumi remdamiesi jie atliko užduotį? Ką per šią pamoką sužinojo apie save kaip mokinius? Kaip galėtų patobulėti sekdami Sokrato pavyzdžiu ir sau priimtiniausiu mokymosi stiliumi ugdydamiesi gebėjimus?

3 užduotis. Pirmiausia supažindinkite mokinius su užduotimi „Sokrato byla“  ir mokymosi metodo „Mįslės“ uždaviniais. Paskatinkite prisiminti paskutinį matytą mistinį ar istorinį filmą arba įdomų skaitytą detektyvą, kuriame apstu mįslių. Paklauskite, apie ką tuo metu jie mąstė. Dabar tegul palygina šią patirtį su savo patirtimi mokykloje. Iš kur sužinojote apie senovės graikų kultūrą? Kaip manote, ar intriga, smalsumo sužadinimas, įtraukimas į tyrimą ir pasitenkinimo jausmas, kai visos galvosūkio detalės sudėliotos ir išaiškinta tai, kas nežinoma, padeda mokytis ir įgyti geresnį supratimą? Sužadinkite mokinių susidomėjimą ir paklauskite: Jei būtumėte žurnalistas, ką nauja tokioje senoje ir garsioje Sokrato byloje šiandien galėtumėte aptikti? Paraginkite taikyti turimas žinias ir iškelti pirminę hipotezę: Su kuo šiandien galima palyginti Sokrato gyvenimą ir teismo procesą? Pagal nuorodą raskite internete, atspausdinkite ir sukarpykite pastraipomis JAV žurnalisto straipsnį Sokrato byla I. F. Stone’o akimis. Nuspręskite, kaip mokiniai dirbs su išdalytomis pastraipomis – užuominomis, kad įžvelgtų naujieną („paskutinę sensaciją“): savarankiškai, grupėmis ar visa klasė kartu. Jei mokiniai dirbs grupėmis, užuominas po lygiai padalykite visiems grupės nariams. Remdamiesi užuominomis mokiniai iškelia ir patobulina hipotezes, kaip istoriniu tyrimu galima paskatinti šių dienų įvairių pasaulėžiūrų jaunus žmones domėtis klasikine graikų kultūra ir filosofija. Surenkite diskusiją, per kurią mokiniai pristato savo hipotezes ir jas pagrindžia. Skirkite apibendrinamąjį darbą: parašyti pranešimą į interneto socialinius tinklus (namie arba klasėje individualiai).

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Sokrato dialogas ir teismas
Kūrybinės užduotys: Sokrato dialogas ir teismas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai