is desktop

Sokrato dialogas ir teismas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu teisingo ir neteisingo elgesio bruožus profesinėje veikloje, apibendrinsiu, kas yra moralinė dorybė.
• Nagrinėsiu tekstą apie Meleto tris kaltinimus Sokratui ir pagrįsiu savo nuomonę, vertindamas jų teisingumą.
• Perskaitysiu, kruopščiai apmąstysiu „Sokrato apologijos“ skaitinį ir pagal pateiktus klausimus diskutuosiu su bendraklasiais laikydamasis seminaro taisyklių.

1 užduotis. Pirmiausia parašykite sąvoką moralinis gėris ir paklauskite mokinių, ką jie apie tai mano: Kokias žinote dorybes? Ką reiškia būdvardžiai „geras“ ir „teisingas“, kai turimas omenyje žmogus? Kokie poelgiai lemia tam tikrų profesijų darbuotojų – mokytojų, gydytojų, teisininkų, sportininkų ir kt. – prestižą? Tada paprašykite parašyti penkias mėgstamiausias profesijas lentelės vidurinėje skiltyje, o kairėje ir dešinėje pateikti tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžių. Paklauskite mokinių, kas sieja poelgius, prie kurių parašyta „teisingi“, ir kuo jie skiriasi nuo poelgių, prie kurių parašyta „neteisingi“. Tegul mokiniai apibendrina ir parašo moralinės dorybės apibrėžtį. Pasiūlykite visai klasei aptarti, kokie profesinės veiklos tikslai ir koks moralinio gyvenimo aukščiausias tikslas.

2 užduotis. Pateikite mokiniams tris prieštaringus teiginius, atspindinčius Meleto kaltinimus Sokratui dialoge Sokrato apologija. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir nusprendžia, ar jie sutinka su kiekvienu iš jų, o gal nesutinka ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite perskaityti teksto ištrauką, ieškoti jame įrodymų „už“ ar „prieš“, patvirtinančių ar paneigiančių tris garsius Meleto teiginius (Sokrato apologijos 12, 13 ir 14–15 skyrių ištraukos). Mokiniai susiskirsto poromis, aptaria loginius įrodymus ir bando pristatyti bendrą nuomonę, ar tekstas patvirtina, kad Sokratas iš tiesų buvo kaltas, ar kaltinimus paneigia. Perskaitykite mokinių išvadas ir įvertinkite, kaip jos pagrįstos teksto argumentais. Kad mokiniai išplėstų savo žinias, pasiūlykite jiems perskaityti visą papildomą skaitinį – Platono dialogą „Sokrato apologija“ – ir paskatinkite pasirengti bendrai diskusijai „Sokrato seminare“.

3 užduotis. Tegul mokiniai namuose perskaito visą tekstą ta pačia tema, pvz., Platono dialogą „Sokrato apologija“. Skaitydami pasižymi pastabas, kad būtų lengviau suprasti svarbiausias skaitinio idėjas ir jas aptarti. Prieš seminarą supažindinkite mokinius su pagrindiniais kriterijais: geras pasirengimas, turinio suvokimas, aktyvus dalyvavimas ir rėmimasis teksto faktais bei argumentais. Pasiūlykite mokiniams susėsti ratu ir pradėkite seminarą užduodami įvadinį klausimą: Kaip manote, kokios priežastys skatino visuomenę ieškoti kaltojo? Tegul mokiniai pasidalija mintimis šiuo klausimu. Norint pasisakyti nebūtina pakelti ranką. Matomoje vietoje pakabinkite plakatą Diskusijos taisyklės

1. kalbėti po vieną;

2. gerbti pašnekovų nuomonę;

3. savo teiginius pagrįsti teksto faktais ir argumentais.

Mokytojas gali prisijungti prie rato ir tapti seminaro dalyviu. Kaskart užduokite tikslinių klausimų, padedančių nenukrypti nuo temos (žr. užduotį). Mokiniai turi patys diskutuoti ir ieškoti atsakymų. Diskusijos pabaigoje užduokite apibendrinamąjį klausimą: Kokia Sokrato gyvenimo, mokymo – sokratizmo – ir mirties bausmės reikšmė?

Pateikite apibendrinamojo vertinimo užduotį: parašyti samprotaujamąjį rašinį. Aptarkite vertinimo kriterijus.

 

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Sokrato dialogas ir teismas
Kritinio mąstymo užduotys: Sokrato dialogas ir teismas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai