is desktop

Ekologinė etika

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Lyginsiu prieštaringus antropocentrizmo ir ekocentrizmo, Žemės etikos, išsamiosios ekologijos, ekofeminizmo požiūrius.
• Kelsiu ekologinės etikos klausimus, susijusius su moraline gėrio samprata ir konkrečia ekologine problema.
• Racionaliai nagrinėsiu problemą, aptarsiu įvairias nuomones ir pateiksiu argumentuotus atsakymus apie gyvūnų teises.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų ir mokymosi stilių mokiniams?

1 užduotis. Paaiškinkite mokiniams, kad mąstymas prasideda nuo klausimo. Kuo įžvalgesni, sudėtingesni mokinių klausimai, tuo brandesnis jų etinis ir kritinis mąstymas. Nurodykite kriterijus, kuriais remdamiesi mokiniai gali įvertinti sugalvotus klausimus, ir pateikite pavyzdžių:

0 balų – nelogiškas klausimas, nesuprantama, ko klausiama, ką norima sužinoti, klausimas neturi nieko bendra su etika;

1 – logiškas klausimas, susijęs su nuotraukoje vaizduojama aplinka, tačiau neiškelta jokia etinė problema;

2 – iškelta etinė problema, tačiau klausimas uždaras, mintis neišplėtota;

3 – iškelta etinė ir ekologinė problema, apmąstomos elgesio alternatyvos, klausimas įdomus, įžvalgus.

2 užduotis. Pavaizduokite priežasties ir poveikio grafinę tvarkyklę, kurią mokiniai gali pildyti klausydamiesi profesoriaus Č. Kalendos vaizdo paskaitos. Ją užpildę mokiniai matys, kas sieja informacijos dalis. Globaliame pasaulyje ekologinės krizės priežastys ir žmonijos veiklos poveikis yra susiję. Analizės lenteles mokiniai gali pristatyti klasėje, apibendrinti svarbiausias priežastis ir padaryti išvadas.

3 užduotis. Suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kaip taikyti dialogo metodą atliekant konsultanto ir atsakinėtojo vaidmenis. Užduokite aktualių klausimų, susijusių su ekologine etika (pavyzdžiui, 10 klausimų apie gyvūnų teises). A mokinys atsako į 3 užduoties klausimus, o jo konsultantas kritiškai samprotauja, kad padėtų A mokiniui rasti argumentų, pagrindžiančių atsakymus. Mokytojas neturėtų padėti ar pasakyti aiškių atsakymų. Paskui mokiniai apsikeičia vaidmenimis: A mokinys tampa konsultantu, o B mokinys atsako į kitus 3 probleminius klausimus.

Kai kiekvienas mokinys atlieka abu vaidmenis – ir atsakinėtojo, ir konsultanto, – pateikite bendrą užduotį – atsakyti į keturis likusius klausimus.

Padiskutuokite su mokiniais apie šią kontroversiško dialogo užduotį ir jų, kaip atsakinėtojų ir konsultantų, vaidmenis.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)
Kritinio mąstymo užduotys: Ekologinė etika
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite